Linde Servis
Linde Özel Servis
Etik İlkeler

ETİK İLKE VE DEĞERLERİ

EDİP etik kuralları, Çalışanlarımızın ve Şirket’in ; müşterileri, tedarikçileri ve diğer menfaat sahipleri ile olan ilişkilerini düzenleyen hizmet kalitesinin arttırılması ve kaynakların etkin kullanımı, haksız rekabetin önlenmesi, çalışanlarla olan ilişkilerin düzenlenmesi konularında etkinliğin arttırılması amacıyla oluşturulmuştur.

Bu etik kurallar, EDİP politikaları, hedefleri, prosedürleri ve ilkeleri ile bütünlük içindedir. Şirketimize yeni katılanlar, yapılan eğitimlerle bu felsefe ve kurallar çerçevesinde bilgilendirilmekte ve çalışanların amirleri tarafından hiyerarşik yapıda takip edilmektedir. Bu temel değerler çerçevesinde Yönetim Kurulumuz tarafından oluşturulan ve aşağıda özetlenen etik kurallar, Şirketimizin ana davranış ilkelerini

oluştutrur

 • Konumu gereği şirketçe sağlanan veya işyerinde ulaşma ya da öğrenme olasılığı bulunan ticari sırlar, kamuya henüz açıklanmamış bilgiler, çalışanların özlük haklarına ait bilgiler ile üçüncü şahıslarla yapılmış olan anlaşmalar, gizlilik ve ticari sırların korunması çerçevesinde değerlendirilir ve bu bilgilerin korunmasına azami özen gösterilir.

 • Bütün resmi açıklamalar, Şirketin belirlediği birimler aracılığı ile yatırımcılara, ortaklara ve kamuoyuna eşitlik ilkesi doğrultusunda, eksiksiz, eş zamanlı ve anlaşılabilir biçimde duyurulur. Böylece tüm pay sahiplerinin bilgilere aynı zamanda ve eşit şekilde ulaşması sağlanır.

 • EDİP’ e ait her türlü bilgi ve belgenin içerden öğrenenlerin ticareti kapsamında kullanılarak, borsa veya herhangi bir yolla çıkar elde edilmesi kesinlikle onaylanamaz, kabul edilemez.

 • EDİP çalışanları çıkar çatışmasıyla sonuçlanacak eylemlerden özenle kaçınır ve görevleri esnasında şirket yararını korumaya özen gösterir. Kendilerine veya yakınlarına çıkar sağlama amacına dönük davranışlardan kaçınır. Çalışanların konumlarından dolayı uygun olmayan kişisel menfaatler elde etmesine, yakınlarına veya 3. şahıslara çıkar sağlamasına hiç bir şekilde göz yumulamaz.

 • EDİP, her türlü faaliyetini ulusal ve uluslararası yasa ve mevzuatlara uygun olarak sürdürür, tüm kurum ve kuruluşlara, çıkar beklemeden, tarafsız ve eşit mesafede durur.

 • EDİP, hazırladığı her tür rapor, mali tablo veya kaydın mevcut mevzuat doğrultusunda belirlenen muhasebe ilkelerine göre tutulmasını sağlar.

 • EDİP, en üst düzeyde müşteri memnuniyeti sağlamaya çalışır, tüm müşterilerine karşı dürüst ve adil olur, müşterilerinin sorunlarına duyarlı davranarak, hızlı ve kalıcı çözümler üretir.

 • EDİP, çalışanlarının sözleşmesel haklarının etkin kullanımını tanır; işe alma ve çalışma sürecinde eşit davranır, din, dil, ırk, cinsiyet ve etnik köken ayrımcılığını ve her türlü zorlayıcı ve baskı altında çalıştırmayı reddeder.

 • EDİP, çalışanlarına güvenli ve en uygun çalışma ortamı sağlanmaya ve sürekli iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapmaya özen gösterir.

 • EDİP, şirket hisse değerini maksimize edecek şekilde yönetilir ve yönlendirilir, ancak gereksiz risk almaktan kaçınır. Kararlarını, hesap verebilirlik ve sorumluluk anlayışıyla alır, kaynak ve varlıkların en verimli şekilde yönetilmesine çalışır.

 • EDİP, Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda çalışanlarını bilgilendirir, şirket içerisinde benimsenmesini sağlar ve bu ilkelere tam uyum gösterilmesini gözetir.

 • EDİP çıkar çatışmalarının önlenmesinde yönelik olarak her türlü tedbiri alır.

 • EDİP, tüm faaliyetlerinde toplumsal yarar ve çevreye saygı doğrultusunda hareket eder.

 

 

Bu kurallar, internet ve e-posta da dahil olmak üzere şirket içi ve şirket dışı her tür iletişimde uygulanır. Çalışanların, bu kurallara inanması ve ruhen uyum göstermesi sağlanır.