Linde Servis
Linde Özel Servis
Kar Dağıtımı

KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirketimizin kâr dağıtımına ilişkin kararlarında, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile esas sözleşmemizin kâr dağıtımı ile ilgili maddesi esas alınmakta ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uygun olarak, pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir.

Şirketimizin kâr dağıtımı konusundaki politikası, ilgili düzenlemeler ve finansal imkânlar elverdiği sürece, ekonomik ortam, piyasa beklentileri, Şirketimizin uzun vadeli stratejileri ile uzun vadeli yatırım ve finansman politikaları, Şirketimizin finansal pozisyonu ile karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir dönem kârının, dağıtımı aşağıdaki şekilde yapılır.

     a) Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken vergiler ayrılır.

     b) Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre % 5 kanuni yedek akçe ayrılır.

     c) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü dağıtılır.

     d) Kalanın %5 'ini geçmemek üzere yönetim kurulunca takdir edilen bir miktar şirket çalışanları ve yönetim kurulu üyelerine dağıtılır.

     e) Kalan karın dağıtımı konusunda genel kurulca, yönetim kuruluna yetki verilebilir.

     f) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ve Esas sözleşme'de pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü dağıtılmadıkça yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

 

Şirket payları arasında imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

Kâr dağıtım kararının görüşüldüğü ilgili genel kurul toplantısında aksi kararlaştırılmadığı takdirde, kar dağıtımın en geç söz konusu genel kurul toplantısının yapıldığı yılın hesap dönemi sonundan önce olmak kaydıyla gerçekleştirilmesi amaçlanmakta olup, kar dağıtım tarihine Genel Kurul karar vermektedir. Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uygun olarak kar payının taksitli dağıtımına karar verebilir. Şirket esas sözleşmesinde kar payı avansı dağıtımı konusunda herhangi bir hüküm yoktur.

Gerçekleştirilecek kar payı dağıtımlarında izlenecek usul ve esaslar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun düzenlemeleri çerçevesinde belirlenir.