Linde Servis
Linde Özel Servis
Bilgilendirme

Bilgilendirme Politikası

Edip Gayrimenkul Yatırım San.ve Tic. A.Ş.'nin pay ve menfaat sahipleri, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Bilgilendirme Politikası çerçevesinde,sermaye piyasası araçlarının değerine etki etme ihtimali bulunan ve Şirket'in yönetimi, finansal ve hukuki durumuyla ilgili düzenli ve güvenilir bilgiye zamanında, doğru ve eksiksiz bir biçimde erişebilmektedir. Ticari sır niteliğinde ve Şirket'in rekabet gücünü engelleyerek zararına neden olabilecek bilgiler ise Bilgilendirme Politikası'nın kapsamı dışında tutulur. EDIP, kamuyu aydınlatma konusunda, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve bu konuda otoriter kurumlar olan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve Borsa İstanbul A.Ş. (BIST) düzenlemelerinin ve Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin gereklerine uyar. EDIP Bilgilendirme Politikası, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır, Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulur ve kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmak üzere yayımlanır. EDIP Bilgilendirme Politikası'nda bir değişiklik olması halinde, üzerinde değişiklik yapılan hususlar Yönetim Kurulu'nun onayından geçtikten sonra, Genel Kurul'un bilgisine sunulur ve kurumsal internet sitesinde yayımlanır. EDIP Bilgilendirme Politikası'nın uygulanması, takibi ve kamuyu aydınlatmayla ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek üzere Muhasebe ve Finansman Müdürü görevlendirilmiştir.

 

Kamuyu Aydınlatma Araç ve Yöntemleri

EDIP ile ilgili bilgiler, yasal düzenlemelerde öngörülenlere ek olarak aşağıda belirtilen yöntem ve iletişim araçları yoluyla kamuya açıklanır.

• Kurumsal internet sitesi,

• Faaliyet raporu,

• Pay sahipleri ve potansiyel yatırımcılarla yapılan toplantılar,

• Banka, finans kurumları ve aracı kurumlarla yapılan toplantılar,

• Medya kuruluşları kanalıyla yapılan duyuru ve programlar,

• Elektronik veri dağıtım kanalları,

• Faks ve elektronik posta gönderileri,

• Cep telefonu üzerinden iletişim (wap ve benzeri teknolojiler).

• Toplantılar, yüz yüze olabileceği gibi, telefon veya tele-konferans şeklinde de olabilir.

 

Bilgilendirme Politikası Kapsamı

Pay ve menfaat sahiplerinden gelen sorular, ticari sır kapsamında olmaması ve Şirket'in rekabet gücünü engelleyerek zararına neden olabilecek sonuçlar doğurmaması kaydıyla, en geç iki iş günü içinde cevaplandırılır. Önemli nitelikte sayılacak işlemlerde her türlü finansal ve hukuki durumun gerçekleşmesi veya çok büyük olasılıkla gerçekleşecek olması halinde de kamuya açıklama yapılır. Kamuya açıklama, KAP aracılığıyla ve kurumsal internet sitesinde yayımlanarak yapılır.

 

Kurumsal İnternet Sitesi

EDIP'in kurumsal internet sitesi "www.edip.com" dur. EDIP, kamunun aydınlatılmasında ve şeffaflığın sağlanmasında internet sitesini etkin olarak kullanır. Kamuya açıklanmış olan bilgilere internet üzerinden erişim imkânı sağlanır; internet sitesi buna uygun olarak yapılandırılmış ve bölümlendirilmiştir. EDIP'in internet sitesinde Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alması istenen bilgiler bulundurulur, sürekli olarak güncellenir ve internet sitesinin geliştirilmesine ve yayımlanan bilgilerin değiştirilmesini önleyecek güvenlik önlemleri alınır. Şirket'in internet sitesinde yer alan açıklamalar, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve özel durum açıklamalarının yerine geçmez.

 

Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi

Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi yöneticisi, Muhasebe ve Finansman Müdürü 'dür. Pay sahipleriyle internet üzerinden iletişim kurmak amacıyla yatirimci@edip.com elektronik posta adresi tanımlanmıştır. Bu elektronik posta adresi veya (0212) 446 38 58 numaralı telefon, (0212) 446 38 80 numaralı faks veya diğer yöntemlerle EDIP'e yöneltilen sorular en geç iki iş günü içinde yazılı veya sözlü olarak Muhasebe ve Finansman Müdürü veya onun görevlendireceği kişi/kişiler tarafından cevaplandırılır.

 

Mali Tabloların Kamuya Açıklanması

Periyodik mali tablolar, yasal düzenlemelerde öngörülenlere ek olarak KAP aracılığıyla bildirilmesinin ardından, 2 işgünü içinde kurumsal internet sitesinde yayımlanır.

 

Faaliyet Raporunun Kamuya Açıklanması

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak hazırlanmış faaliyet raporu, Olağan Genel Kurul tarihinden en geç 3 hafta önce kurumsal internet sitesinde yayımlanır ve Şirket merkezinde hazır bulundurulur. Ayrıca, dileyen pay ve menfaat sahipleri, basılı faaliyet raporunu, telefonla Muhasebe ve Finansman bölümünden veya yatirimci@edip.com elektronik posta adresinden temin edebilirler.


Özel Durum Açıklama Formlarının Kamuya Açıklanması

SPK'nın yayımlamış olduğu "Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği" ile belirlenen özel durumların gerçekleşmesi durumunda, bu konuya ilişkin özel durum açıklamaları KAP aracılığıyla bildirilmesinin ardından iki işgünü içinde kurumsal internet sitesinde de yayımlanır.

 

Pay Sahipleri ve Potansiyel Yatırımcılarla Toplantılar

Pay sahipleri ve potansiyel yatırımcılardan gelen talepler, yapılan toplantılarla ve/veya elektronik posta aracılığıyla cevaplandırılır. Ayrıca yılda en az bir kez olmak üzere Şirket'in yurtdışındaki yatırımcılara tanıtımını gerçekleştirmek ve Şirket'in stratejik ve finansal durumuyla ilgili bilgi vermek amacıyla Road Show yapılabilir. Ancak, aktarılacak bilgiler daha önceden kamuya açıklanmış bilgilerden farklı olamaz, bir başka deyişle, bu bilgilerin, kamuya önceden açıklanmış bilgi olması gerekir.

 

Banka, Finans Kurumları ve Aracı Kurumlarla Yapılan Toplantılar

Banka ve finans kurumları ile aracı kurumlardan gelen sözlü veya yazılı talepler, toplantı yapılarak ve/ veya elektronik posta aracılığıyla cevaplandırılır. Ancak, aktarılacak bilgiler daha önceden kamuya açıklanmış bilgilerden farklı olamaz, bir başka deyişle, bu bilgilerin, kamuya önceden açıklanmış bilgi olması gerekir.

 

Medya Kuruluşları Kanalıyla Yapılan Duyuru, Söyleyişi, vb.

Pay sahipleri ve potansiyel yatırımcılar Şirket'in finansal durumu, stratejik ve finansal hedefleri hakkında, medya kuruluşları aracılığıyla bilgilendirilmeye çalışılır. Medya kuruluşları ile iletişim Genel Müdür onayı ile yürütülür. Medya kuruluşlarından gelen röportaj talepleri, Genel Müdür veya onun görevlendireceği kişi tarafından yerine getirilir. Ancak röportajda aktarılacak bilgiler daha önceden kamuya açıklanmış bilgilerden farklı olamaz, bir başka deyişle, bu bilgilerin, kamuya önceden açıklanmış bilgi olması gerekir

Etik Kurallar

Etik kurallar, EDIP Yönetim Kurulu tarafından onaylanmasını müteakip 2 işgünü içinde kamuya açıklanmak üzere kurumsal internet sitesinde yayımlanır. Etik Kurallarda bir değişiklik olması halinde, değişiklik yapılan hususlar Yönetim Kurulu'nun onayından geçtikten sonra kurumsal internet sitesinde ve KAP'ta yayımlanır.

 

Kâr Payı Dağıtım Politikası

EDIP Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan kâr dağıtım politikası, Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulur ve faaliyet raporunda yer alır. Genel Kurul'u müteakip 2 işgünü içinde kurumsal internet sitesinde de yayımlanır. Kâr Payı Dağıtım Politikası'nda bir değişiklik olması halinde, değişiklik yapılan hususlar Yönetim Kurulu'nun onayından geçtikten sonra, Genel Kurul'un bilgisine sunulur ve kurumsal internet sitesinde ve KAP'ta yayımlanır.

 

İçerden Bilgiye Ulaşabilecek Kişi/Kurumlar (Insider Trading)

İçerden öğrenilen bilginin, bir başka ifadeyle kamunun sahip olmadığı, kamuya açıklanmamış bilgilerin kullanımının önlenmesi amacıyla, sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek nitelikteki bilgiye ulaşabilecek konumda olan yönetici, çalışan ve hizmet alınan diğer kişi/kurumların listesi, Muhasebe ve Finansman Müdürü tarafından hazırlanır, MKK kayıtlarında güncellenir, Faaliyet Raporunda ve kurumsal internet sitesinde yayımlanır.

Geleceğe Yönelik Açıklamalar

EDIP, geleceğe yönelik beklentilerini bilgilendirme politikası dahilinde ve gerek gördüğü takdirde kamuya açıklayabilir. Geleceğe yönelik olarak yapılacak bilgilendirme, Yönetim Kurulu'nun onayı dahilinde ve sadece kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler tarafından yapılır. Kamuya açıklanacak geleceğe yönelik beklentilerin hangi temellere ve gerekçelere dayanılarak yapıldığı da istatistiksel verilerle birlikte açıklanır. Bilgilerin abartılı unsurlar içermemesi, yanıltıcı olmaması sağlanır ve mutlaka Şirket'in finansal durumu ve faaliyet sonuçları ile ilişkilendirilir. Bağımsız denetim kuruluşunca yapılacak uygunluk denetiminin kamuya duyurulması ve geleceğe yönelik bilgilerin açıklanması işlemlerinin uluslararası standartlar ile uyumlu olmasına özen gösterilir. Geleceğe yönelik açıklamalara ilişkin olarak, bu tahminlerin daha sonra gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde, gerçekleşmeme gerekçeleri, revize edilen bilgiler, tablo ve raporlarla birlikte kamuya açıklanır.

 

Diğer Açıklamalar

Yönetim Kurulu üyelerinin, yöneticilerin ve Şirket sermayesinin doğrudan ya da dolaylı olarak %5'ine sahip olan pay sahiplerinin, Şirket'in ihraç ettiği sermaye piyasası araçları üzerinde, son bir yıl içinde yapılan alım satım işlemleri ile EDIP hisse senedine dayalı türev ürünlerindeki net pozisyonlarının Şirket sermayesindeki doğrudan veya dolaylı payı %1'i aştığı takdirde internet sitesinde açıklanır. EDIP hakkında basında çıkan söylenti, dedikodu mahiyetindeki asılsız haberler hakkında kamuya açıklama yapılmayabilir. Kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler, EDIP'i temsilen, konferanslarda, panellerde, oturumlarda, söyleşilerde ve benzer toplantılarda konuşma yapabilirler. Ancak, konuşmada aktarılacak bilgiler daha önceden kamuya açıklanmış bilgilerden farklı olamaz, bir başka deyişle, bu bilgilerin, kamuya önceden açıklanmış bilgi olması gerekir. Şirket tarafından kamuya açıklanan tüm bildirimlere KAP'ın internet sitesinden ulaşılabilir( www.kap.gov.tr ). Söz konusu belge ve bilgiler elektronik ortamda yetkili kişiler tarafından imzalanır ve gönderilir.
 

Bilgilendirme Konusunda Yetkili Kişiler

Şirkete yönelik her tür sorunun cevaplandırılması, açıklama yapılması ve EDIP'in yönetimi, faaliyetleri, finansal verileri ve sektör hakkında bilgilendirme işlemleri;

 

Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri,

Genel Müdür,

Muhasebe ve Finansman Müdürü,

tarafından gerçekleştirilir ve bu kişiler dışında, özel görevlendirme verilmedikçe, diğer çalışanlar soru taleplerini cevaplamaya yetkili değildir.